રજી. નં. બી/૧૯/આણંદ તા. ૨૦/૦૭/૨૦૧૬

ઘી ચરોતર સુન્ની વહોરા મકેરીયા સમાજ

ગુજરાત રાજ્ય, આણંદ

'અંજારવાલા હોલ', ૩૫, આબાદનગર, ઇસ્માઇલનગર પાસે, ભાલેજ રોડ, આણંદ.

Contact Information

Contact Information

Office Address
'Anjarwala Hall',
35, Abadnagar, Near Ismailnagar,
Bhalej Road, Anand.
Gujarat (India).
કાર્યાલય સરનામું
'અંજારવાલા હોલ',
૩૫, આબાદનગર, ઇસ્માઇલનગર પાસે,
ભાલેજ રોડ, આણંદ.
ગુજરાત (ભારત).
E-Mail : tcsvms.anand@gmail.com, info@csvmsanand.com

Contact Nos.
Farukbhai Haji Adamabhai Vahora-Anjarwala: +919998954713 (President)
Shabbirbhai Isubbhai Vahora-Rasnolwala: +917600045909 (Secretary)

Interested In Advertising ?

Contact Info.

Increase awareness and grow your bussiness by advertising on the Charotar Sunni Vahora Makeriya Samaj, Gujarat Anand Website. Please, Feel free to contact us for more information.

આપણાં સમાજની વેબસાઇટ પર જાહેરાત આપીને આપના વ્યવસાયનો વ્યાપ વધારો તથા સમાજને પણ મદદરૂપ થાઓ.